Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 2016

Algemeen

 1. Steenbergen Advocaten (‘Steenbergen’) is een commercieel advocatenkantoor, gedreven in de rechtsvorm van een maatschap en ingeschreven bij de KvK Den Haag met nummer 66485398. Tot Steenbergen behoren ook de ondernemingen Steenbergen HRM Support, Steenbergen Incasso, Steenbergen Mediation Support, Steenbergen Advocatuur en Agri Legal. Dit zijn allemaal wettelijk beschermde handelsnamen.Steenbergen omvat de maten mr. Peter W.M. Steenbergen en mr. Jeroen S.K. Joustra en alle bij Steenbergen op basis van een arbeidsovereenkomst werkzame personen.
 2. Steenbergen omvat de maten mr. Peter W.M. Steenbergen en mr. Jeroen S.K. Joustra en alle bij Steenbergen op basis van een arbeidsovereenkomst werkzame personen.
 3. De advocaten van Steenbergen zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en onderworpen aan haar regels. Steenbergen heeft deze regels uitgewerkt in een kantoorhandboek, dat de leidraad vormt voor zijn beroepsuitoefening en praktijkvoering. Zo waarborgt Steenbergen dat zijn dienstverlening aan opdrachtgevers (‘Cliënten’) stabiel en van hoge kwaliteit is..
 4. Steenbergen neemt de zorgplicht van een goed opdrachtnemer in acht conform artikel 7:401 BW. Hij spant zich naar eigen inzicht, deskundigheid en vermogen in om aan Cliënten diensten van hoge kwalitiet te verlenen en voor hen goede resultaten te bereiken. De belangen en instructies van Cliënten alsmede de wettelijke regels en richtlijnen, zoals van de NovA, vormen de leidraad voor de dienstverlening van Steenbergen.

  Toepasselijkheid

 5. Deze Algemene Voorwaarden (‘deze Voorwaarden’) zijn toepasselijk op alle door Steenbergen aanvaarde opdrachten en verleende diensten (‘Zaken’), inclusief wijzigingen, aanvullingen en vervolgopdrachten.
 6. Deze Voorwaarden zijn toepasselijk vanaf het eerste contact met mogelijke Cliënten of derden over een Zaak tot en met het einde van die Zaak.
 7. Steenbergen kan deze Voorwaarden op elk moment wijzigen. De nieuwe voorwaarden zijn onmiddellijk toepasselijk op nieuwe Zaken. Op lopende Zaken blijven de bijbehorende Voorwaarden toepasselijk.

  Overeenkomst van Opdracht en Opdrachtbevestiging

 8. Een opdracht aan Steenbergen wordt expliciet of impliciet verstrekt of vloeit voort uit behoorlijke zaakwaarneming. Steenbergen aanvaardt een opdracht mondeling of schriftelijk. Dit leidt tot een Overeenkomst van Opdracht conform Boek 7, Titel 7 BW (‘de Overeenkomst’).
 9. Steenbergen verstrekt Cliënten een schriftelijke opdrachtbevestiging. Daarin legt hij de Overeenkomst vast, zoals een omschrijving van de Zaak, de bekende relevante feiten, de juridische aspecten, het behandelplan en de afspraken met Cliënten. In de bijlagen bij de opdrachtbevesting informeert Steenbergen Cliënten over deze Voorwaarden, checklists en/of aanvullende voorwaarden, tarieven en de Wwft. Deze bijlagen vormen een onderdeel van de Overeenkomst.
 10. Cliënten informeren Steenbergen binnen 5 dagen over vragen, aanvullingen of bezwaren m.b.t. de Overeenkomst. Zo nodig past Steenbergen de Overeenkomst aan. Artikel 58 is van toepassing.
 11. De Overeenkomst is definitief als Cliënten deze accepteren zonder reactie conform artikel 10. Als bewijs hiervan vraagt Steenbergen Cliënten om de opdrachtbevestiging en bijlagen getekend te retourneren. Artikel 58 is van toepassing.
 12. In de fase tussen de aanvaarding door Steenbergen conform artikel 8 en het bewijs conform artikel 11 kan Steenbergen al uitvoering geven aan de opdracht. Als Cliënten dit accepteren is dat ook bewijs dat de Overeenkomst definitief is.
 13. Steenbergen behartigt in de Zaken alleen de belangen van zijn Cliënten, handelt alleen op hun instructies en verstrekt alleen aan hen Zaakgerelateerde informatie.
 14. Anderen dan Cliënten kunnen aan de dienstverlening van Steenbergen en aan de resultaten of gevolgen daarvan geen rechten ontlenen noch zich daar gerechtvaardigd tegen verzetten.
 15. De Overeenkomst geldt voor de volledige dienstverlening van Steenbergen, zowel op basis van instructies van Cliënten als logisch voortvloeiend uit zulke instructies en/of uit gebruikelijke diensten in zulke Zaken en/of uit behoorlijke zaakwaarneming.
 16. Uit de Overeenkomst vloeien voor Steenbergen wel inspanningsverbintenissen voort, maar geen resultaatsverbintenissen. Steenbergen streeft naar resultaten maar kan die niet garanderen.
 17. Opdrachten aan een persoon conform artikel 2 gelden als verstrekt aan Steenbergen. Opdrachten aan, Overeenkomsten met en Cliënten en Zaken van Steenbergen blijven aan hem toebehoren, ook als de arbeidsovereenkomst met een persoon conform artikel 2 eindigt.
 18. Steenbergen kan de Zaken en Cliënten naar eigen inzicht verdelen over de personen conform artikel 2.
 19. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b BW worden terzijde gesteld.
 20. Als Cliënten de Overeenkomst opzeggen conform artikel 7:408 BW betalen zij alle declaraties van Steenbergen onmiddellijk en wikkelen zij de zakelijke relatie met Steenbergen behoorlijk af. Als de opzegging geschiedt in het zicht van een positief resultaat en/of als de beloning van Steenbergen afhankelijk is van dat resultaat, dan blijft de Overeenkomst op dat onderdeel van kracht. Cliënten komen die afspraak na en geven Steenbergen volledig inzage in de voortgang van de Zaak t/m het resultaat m.b.v. (proces)stukken en (eind)afrekeningen met betrokkenen.
 21. Als Cliënten artikel 20 niet naleven kan Steenbergen onmiddellijk alle diensten staken en retentierecht uitoefenen m.b.t. hun dossiers en eventuele gelden op de derdenrekening. Hij kan de nodige financiële zekerheden van Cliënten eisen en/of rechtsmaatregelen tegen Cliënten treffen. Artikel 58 is van toepassing.

  Werkwijze en Samenwerking

 22. Steenbergen behandelt alle informatie m.b.t. Cliënten en Zaken vertrouwelijk, zowel gedurende als na de Overeenkomst. Steenbergen heeft verschoningsrecht en verstrekt daarom geen informatie aan autoriteiten en opsporingsdiensten, tenzij hij daartoe verplicht is.
 23. Cliënten geven Steenbergen bij voorbaat toestemming om informatie m.b.t. hen en hun Zaken aan derden, zoals andere dienstverleners en de Deken van de NOvA, te verstrekken als hij dat in hun belang acht of daartoe verplicht is.
 24. Cliënten zullen gedurende en na de Overeenkomst volledige geheimhouding toepassen m.b.t. alle privacygevoelige en persoonlijke informatie m.b.t. Steenbergen.
 25. Als Steenbergen en zijn Cliënten in het kader van de Overeenkomst bepaalde termijnen voor de behandeling van (delen van) de Zaken hebben afgesproken, dan zijn die termijnen niet fataal.
 26. Voor zover nodig en mogelijk vraagt Steenbergen zijn Cliënten tijdig om instructies m.b.t.:
  • specifieke, niet gangbare en/of kostbare dienstverlening;
  • in het kader van zijn dienstverlening in te schakelen andere dienstverleners en hun kosten;
  • rechtsmaatregelen en proceshandelingen, tenzij bijvoorbeeld rolhandelingen;
  • zijn diensten, concept-correspondentie en concept-(proces)stukken.
 27. Als Steenbergen niet om instructies conform de artikelen 26 heeft gevraagd of deze niet tijdig heeft gekregen gaat hij bij de uitvoering van deze artikelen uiterst zorgvuldig te werk en handelt hij in het belang van zijn Cliënten conform de artikelen 3 en 4. Cliënten informeren Steenbergen binnen 5 dagen over vragen, aanvullingen of bezwaren. Bij gebreke hiervan hebben zij de dienstverlening conform artikel 26 geaccepteerd. Artikel 58 is van toepassing.
 28. Cliënten voorzien Steenbergen bij het sluiten van en gedurende de Overeenkomst volledig en naar waarheid van alle relevante informatie, nieuwe correspondentie en stukken m.b.t. de Zaken. Als wederpartijen contact met hen opnemen, verwijzen ze hen door naar Steenbergen.
 29. Steenbergen accepteert geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid voor ontwikkelingen en resultaten m.b.t. de Zaken, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatie van Cliënten of van het door hen niet naleven van de Overeenkomst. Artikel 58 is van toepassing. .
 30. Steenbergen is gebonden aan de Wet witwassen en financiering terrorisme (Wwft) en dient o.a. de identiteit van zijn Cliënten te controleren. Zij verstrekken hem een kopie van hun paspoort en een recent KvK-uittreksel. De artikelen 9,11 en 58 zijn van toepassing.
 31. Steenbergen kan in bepaalde Zaken gebruik maken van een checklist. Daarin is vastgelegd van welke informatie en stukken Cliënten hem dienen te voorzien. Dergelijke checklists maken deel uit van de Overeenkomst. De artikelen 9,11 en 58 zijn van toepassing.
 32. Steenbergen verleent zijn diensten aan on- en minvermogende Cliënten aan. Alle advocaten zijn geregistreerd bij de Raad voor Rechtsbijstand en behandelen toevoegingszaken.
 33. Steenbergen verzoekt zijn Cliënten bij het sluiten van een Zaak om een evaluatie van zijn dienstverlening. Hij gebruikt dit voor evaluatie met die Cliënten en voor verbetering van zijn dienstverlening.
 34. Steenbergen verzoekt zijn Cliënten om hem te informeren over klachten over zijn diensten. Op hun verzoek stuurt hij hen zijn klachtenregeling toe, die voldoet aan de richtlijnen van de NOvA.

  Aansprakelijkheid

 35. Als Cliënten of derden Steenbergen aansprakelijk willen stellen of een vordering tegen hem willen instellen, dan dient dit schriftelijk, gemotiveerd en met stukken, binnen één maand nadat de gebeurtenis bekend is en in elk geval binnen één jaar na die gebeurtenis te gebeuren. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak op of vordering tegen Steenbergen.
 36. De aansprakelijkheid van Steenbergen is in elk geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid maximaal vergoedt, nl. € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar, te vermeerderen met zijn eigen risico op grond van de polis. Dit voldoet aan de richtlijnen van de NOvA.
 37. Als de verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid van Steenbergen om welke reden dan ook geen aanspraak op uitkering biedt, dan kan de aansprakelijkheid van Steenbergen niet leiden tot uitkering van een groter bedrag dan de netto waarde van zijn declaraties (zonder btw en kantoorkosten) in de betreffende Zaak in de laatste maand vóór de gebeurtenis met een maximum van € 5.000,= per gebeurtenis.
 38. Steenbergen sluit elke aansprakelijkheid uit voor:
  • indirecte en gevolgschade;
  • schade als gevolg van overmacht, zoals iedere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, die niet de schuld is van Steenbergen noch voor zijn rekening komt, zoals oorlog, natuurrampen, computerstoringen, virussen, gebrekkige verbindingen van telefoon of internet, brand, diefstal, ongelukken, ziekte en arbeidsongeschiktheid;
  • schade veroorzaakt door dienstverleners conform artikel 26, waarbij geldt dat hun uitsluitingen van aansprakelijkheid ook voor Cliënten gelden;
  • schade veroorzaakt door andere personen dan conform artikel 2, die bij Steenbergen stage lopen, aanwezig zijn of voor hem werkzaamheden verrichten, omdat ten eerste deze derden zelf en ten tweede hun verantwoordelijken / meerderen (werkgevers, organisaties en/of onderwijsinstellingen) aansprakelijk zijn voor door hen veroorzaakte schade;
  • de resultaten van zijn dienstverlening, waarbij de artikelen 3, 4, 16 en 25 t/m 27 toepasselijk zijn;
  • de gevolgen van artikel 58 voor Cliënten en/of hun Zaken, inclusief mogelijke schade.
 39. Cliënten en derden, die deze Voorwaarden hebben ontvangen en/of aan wie Steenbergen diensten heeft verleend, vrijwaren hem tegen aanspraken van derden i.v.m. zijn dienstverlening, inclusief mogelijke schade en kosten.

  Declaraties en Tarieven

 40. Steenbergen rekent voor de dienstverlening van al zijn advocaten een vast netto uurtarief van € 195,= voor ondernemingen en € 160,= voor particulieren. Steenbergen kan hier van afwijken d.m.v. een eenmalig tarief voor (een deel) van een Zaak, een proceshandeling, een advies of een contract; d.m.v. een combinatie van tarieven en een succesafhankelijk tarief; d.m.v. een tarief op basis van een abonnement.
 41. Steenbergen heeft zijn tarieven en bijzondere voorwaarden vastgelegd in tarievenoverzichten en aanvullende voorwaarden per soort Zaak (Basis, Incasso, Echtscheiding en Toevoeging).
 42. Steenbergen brengt aan Cliënten geen percentage van zijn netto declaratie als opslag voor kantoorkosten in rekening.
 43. Steenbergen is btw-plichtig en dient zijn tarieven met 21% opslag aan Cliënten in rekening te brengen.
 44. Ter voorkoming van betalingsrisico’s kan Steenbergen zijn diensten en externe onkosten op basis van een voorschot aan zijn Cliënten declareren. Artikel 58 is van toepassing.
 45. Steenbergen kan zijn tarieven jaarlijks per 1 januari of tussentijds aanpassen. De nieuwe tarieven zijn onmiddellijk van toepassing op alle Cliënten en Zaken.
 46. Betalingen van Cliënten aan Steenbergen worden in volgorde van voorrang verrekend met rente, incassokosten, dan schade (zoals arbeidsuren i.v.m. incassomaatregelen op basis van zijn Basis Tarieven / Voorwaarden), en dan zijn oudste declaraties.
 47. Steenbergen staat buiten de relatie en de financiële afspraken van Cliënten met andere dienstverleners, zoals advocaten, incassobureaus, deurwaarders en mediators. Steenbergen is niet aansprakelijk voor hun kosten en facturen indien deze niet door Cliënten worden betaald.
 48. Voor voorschot- en onkostendeclaraties van Steenbergen geldt een betaaltermijn van 5 dagen. Voor andere declaraties geldt een betaaltermijn van 14 dagen. Artikel 58 is van toepassing.
 49. Steenbergen kan bij zijn declaraties een specificatie van zijn dienstverlening voegen, die inzage geeft in de verleende diensten, de betrokken personen conform artikel 2, de toegepaste tarieven, de btw en de doorbelaste externe onkosten.
 50. Als Cliënten vragen / bezwaren m.b.t. declaraties van Steenbergen hebben, dan delen ze die binnen 5 dagen schriftelijk aan hem mede, bij gebreke waarvan de declaraties zijn geaccepteerd.
 51. Vragen / bezwaren m.b.t. declaraties geven Cliënten geen recht om betalingen op te schorten / te weigeren, tenzij Steenbergen bepaalde bezwaren heeft gehonoreerd, in welk geval Steenbergen aan Cliënten een voorstel of een alternatieve declaratie zal voorleggen.
 52. Als Cliënten niet tijdig betalen verkeren zij automatisch, zonder aanzegging of ingebrekestelling, in wanbetaling en/of verzuim. Zij zijn vanaf dat moment 1% rente per (gedeelte van een) maand over de hoofdsom en 15% incassokosten over de hoofdsom plus rente verschuldigd.
 53. Steenbergen zal Cliënten in wanbetaling of verzuim twee keer herinneren en één keer aanmanen / sommeren, inclusief aanzegging van verschuldigdheid van rente en incassokosten en van incassomaatregelen.
 54. Steenbergen treft in geval van voortdurende wanbetaling incassomaatregelen tegen zijn Cliënten. Hij vordert dan betaling van de hoofdsom, de verschuldigde rente en de incassokosten en/of vergoeding van zijn reële schade, zijnde zijn arbeidsuren m.b.t. de incassomaatregelen tegen zijn uurtarief. Dit is rechtsgeldig op grond van de contractvrijheid en de ondertekening van deze Voorwaarden door Cliënten.
 55. Als er sprake is van meer debiteuren / opdrachtgevers / Cliënten in één zaak of m.b.t. een of meer declaraties van Steenbergen dan zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling.
 56. Als er sprake is van Cliënten-rechtspersonen dan zijn ook hun bestuursleden in persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de declaraties van Steenbergen.
 57. Steenbergen is bevoegd om zijn declaraties te verrekenen met gelden, die hij voor Cliënten houdt op de rekening van de Stichting Beheer Derdengelden Steenbergen Advocaten. Hij vraagt hen vooraf om toestemming m.b.t. elke voorgenomen verrekening en overboeking. Als Cliënten geen toestemming geven en zijn declaraties onbetaald laten dan schort Steenbergen elke betaling aan hen op. Artikel 58 is van toepassing.

  Opschorting, staking en beëindiging van de Overeenkomst

 58. Als Cliënten in strijd met de artikelen 10, 11, 21, 29, 30, 31, 48, 57 en 59 handelen dan kan Steenbergen (met terugwerkende kracht) vaststellen dat er geen Overeenkomst is of deze onmiddellijk opzeggen en tegelijk zijn dienstverlening staken dan wel zijn dienstverlening opschorten, met recht op vergoeding van de door hem al verleende diensten en geleden schade.
 59. Steenbergen behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst op te zeggen als Cliënten hem instructies verstrekken, waaraan hij in het licht van de artikelen 3 en 4 van deze Voorwaarden dan wel om hem moverende redenen niet kan of wil voldoen dan wel in geval van artikel 7:402 BW. Artikel 58 is van toepassing.
 60. Steenbergen retourneert bij het einde van de Overeenkomst de originele stukken en eventueel de processtukken aan Cliënten en archiveert het dossier voor de duur van 5 jaar. Hij behoudt zich het recht voor om zijn archiefdossiers na vijf jaar te vernietigen.

  Toepasselijk recht en Forumkeuze

 61. De rechtsverhouding tussen Steenbergen en Cliënten en alle vragen m.b.t. deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Alle hieruit voortvloeiende geschillen worden verplicht voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.
 62. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de inschrijving van Steenbergen bij de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 66485398.
Steenbergen Advocaten

 

T: 0252 22 52 53
2215 TL  Voorhout